IMPLICA-T

Política de privacitat

Privacitat

A través del present avís, “l’Associació de Pares i Mares d’alumnes del Col-legi Pare Manyanet Les Corts” (d’ara en endavant “l’AMPA”), informa als usuaris de la Web https://ampa.manyanet.es, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “l’AMPA” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis i productes que s’ofereixen relacionats amb l’entorn educatiu.

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el titular i responsable és “l’AMPA Manyanet Les Corts” (CIF: G-58640269), amb domicili social a Travessera de les Corts, 331, 08029, Barcelona, duent a terme un tractament amb la finalitat de potenciar i mantenir la relació de col·laboració, contractual o negocial que si escau s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “l’AMPA” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Associació de Pares i Mares d’alumnes del Col-legi Pare Manyanet Les Corts”,  a Travessera de les Corts, 331, 08029, Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte de l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “l’AMPA”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres serveis i productes.

“L’AMPA” ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per rebre comunicacions publicitàries dels nostres serveis i productes, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tot moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient dirigir una comunicació escrita a “Associació de Pares i Mares d’alumnes del Col-legi Pare Manyanet Les Corts”, a Travessera de les Corts, 331, 08029, Barcelona o per correu electrònic a l’adreça electrònica info@ampa.manyanet.es, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

La Web de “l’AMPA” conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “L’AMPA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@ampa.manyanet.es