IMPLICA-T

Manyanet Got Talent

 

Concurs de Talents anul·lat per baixa participació.

Amb motiu de la festa de fi de curs, organitzem la segona convocatòria del Concurs de Talents .

El Concurs tindrà lloc el dissabte 18 de juny de 2022 dins de la celebració del 50 aniversari de l’AMPA amb les famílies a la Sala d’Actes de l’escola.

L’AMPA Manyanet Les Corts convoca a tots els alumnes a un concurs que té com a objectiu desenvolupar, reconèixer, i premiar la creativitat i el talent dels participants permetent-los deixar la seva empremta en el nostre centre.

Tema

S’admet qualsevol modalitat o especialitat relacionada amb el ball, la música i l’espectacle, que es consideri i l’organització del concurs ho admeti sota criteris de seguretat i bon gust, amb l’objectiu d’intentar no ferir la sensibilitat dels espectadors

Concursants

Poden concursar tots els alumnes del centre que vulguin compartir les seves habilitats a l’escenari. Es podrà concursar tant de forma individual, parelles, o grups de no més de 10 membres. Les parelles o grups podran estar formades per familiars o professorat sempre que almenys el 50% siguin alumnes. Per participar caldrà que els concursants s’inscriguin omplint el formulari d’inscripció que trobaran al web de l’AMPA i confirmant que han llegit i acceptat les bases del concurs. El formulari emplenat i signat es dipositarà a consergeria de l’escola.

Actuació

Les actuacions hauran d’estar degudament preparades i assajades, i la seva durada serà d’un màxim de 5 minuts, i 2 minuts assignats a la preparació de l’actuació i escenari. A la inscripció al concurs s’haurà d’especificar el tipus d’actuació que es durà a terme, durada i condicions.

Les actuacions hauran d’estar acompanyades de música. L’acompanyament musical haurà de proporcionar-se en format digital i serà responsabilitat del/la participant lliurar-lo a l’organització del concurs abans del divendres 17 de juny, sent aquest el termini màxim de lliurament. Cal que sigui un arxiu en format mp3 amb la durada exacta del fragment musical a utilitzar (no és tasca de l’organització cercar, tallar o unir fragments de música per adaptar-los a la durada total de cada número).

L’escenari que s’utilitzarà en el concurs té unes mesures aproximades de 8x4m. A sobre de l’escenari es poden fer ús de qualsevol tipus d’element per dur a terme una actuació sempre que no es llanci res a terra que pugui embrutar o suposar un problema per a futures actuacions.

L’organització proveirà de la il·luminació i so que consideri més adequada per a la millor posada en escena de cada actuació. Cada participant aportarà aquells materials complementaris que necessiti per a la seva actuació; la utilització d’aquests materials haurà de comptar amb el vistiplau de l’organització i no podrà entorpir el normal desenvolupament de l’espectacle.

El concurs

L’organització tindrà ple dret de triar tant l’ordre de participació com els temps de cada espectacle si aquests resultessin massa llargs.

L’ordre de l’actuació serà assignat per l’AMPA. El jurat estarà composat per 3 o 4 representants de l ‘AMPA. El jurat és l’encarregat de qualificar les actuacions i per tant designar els millors talents, el criteri de selecció serà establert segons els organitzadors i el mateix jurat designat. En finalitzar les actuacions el jurat tindrà 20 minuts per deliberar i emetre la sentència.

Premis

S’estableixen tres premis en metàl·lic. 60 € per al primer classificat, 30 € per al segon i 15 € per al tercer (Els premis seran vals de la botiga FNAC de l’import esmentat).

Observacions Generals

L’AMPA Manyanet Les Corts es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les presents bases si ho considera convenient i fins i tot de anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això.

En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o, si s’escau, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació..

L’AMPA Manyanet Les Corts es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

S’autoritza la comunicació publica de les fotografies amb la sola finalitat de difusió per part de l’AMPA Manyanet Les Corts.

La inscripció i participació en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases.

Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir el correcte desenvolupament de l’acte.

En cap cas es podrà utilitzar material pirotècnic. Així mateix qualsevol tipus de conducta incívica suposarà la desqualificació i la no participació en el concurs.

El fet d’acudir a l’acte, implica cedir els drets d’imatge a l’AMPA Manyanet Les Corts per a fins propis de difusió.

Observacions Generals

L’AMPA Manyanet Les Corts es reserva el dret de modificar qualsevol punt de les presents bases si ho considera convenient, així com el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

La inscripció i participació en el concurs implica la plena acceptació d’aquestes bases. El fet d’acudir a l’acte, implica cedir els drets d’imatge a l’AMPA Manyanet Les Corts per a fins propis de difusió.

Els participants hauran de seguir les instruccions de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir el correcte desenvolupament de l’acte.

En cap cas es podrà utilitzar material pirotècnic. Així mateix qualsevol tipus de conducta incívica suposarà la desqualificació i la no participació en el concurs, així com l’expulsió del recinte.