IMPLICA-T

Inscripció a l’activitat extraescolar d’Escacs

Període d’Inscripció

  • Fins al 20 de juliol de 2021: tenen preferència els nens i nenes que actualment estan fent l’activitat.
  • Fins el 10 de setembre de 2021: es poden inscriure la resta d’interessats en l’activitat. A partir del 12 de setembre es confirmaran les places.

En tots dos casos, per formalitzar la matrícula cal entregar la inscripció signada a consergeria de l’escola.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat durant tot l’any i a fer el pagament del preu total del curs.  La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs

L’activitat la gestionarà íntegrament l’Escola d’Escacs de Barcelona, escola amb experiència ensenyant escacs a diferents centres escolars. És per això que cedirem les vostres dades a l’Escola d’Escacs de Barcelona per tal que puguin gestionar correctament l’activitat. Endemés, ells mateixos s’encarregaran d’efectuar el cobrament de l’activitat.

El pagament, dividit en nou quotes, es girarà pel banc. Correspondran als mesos (octubre, novembre i desembre de 2020, i gener, febrer, març, abril, maig i juny de 2021). En cas de baixa de la activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents als mesos que faltin un cop notificada la baixa. El fraccionament només és per facilitar el pagament. Els rebuts retornats o impagats es penalitzen amb 6,00 Euros.

Els rebuts es domicilien a mes vençut la darrera setmana del mes. De vegades, Es dona la circumstància que en un mateix mes es poden rebre dos rebuts. Abans de retornar-lo, si us plau, confirmeu que no es tracta d’un duplicat del mateix rebut, si no d’un rebut de cada mes.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions. També caldrà estar al corrent de pagament amb els rebuts de l’Escola d’Escacs de Barcelona.

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda d’alguna de les activitats, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais i els horaris ho permetin.

En el cas d’un nen o nena nou, presentar el full d’inscripció no assegura la plaça fins a que es tanqui la inscripció dels actuals inscrits. En una nova inscripció, tindran prioritat els nens i nenes de l’escola en front dels de fora. L’AMPA Manyanet Les Corts i l’Escola d’Escola d’Escacs de Barcelona han de confirmar que hi ha places per poder realitzar l’activitat.

Aquesta activitat ocuparà una hora a la setmana i, en funció del nombre de nenes o nens que finalment s’hi apuntin, es constituiran un o més grups de 8 a 15 alumnes. Semestralment, el professor d’escacs emetrà un informe d’actitud i de seguiment per a cada alumne.

Per al proper curs 2021/2022 s’han configurat inicialment els següents grups:

DIMARTS:

De 13:00 a 14:00 – 1er, 2on i 3er de PRIMARIA
De 14:00 a 15:00 – P3, P4 i P5 INFANTIL

DIMECRES:

De 13:00 a 14:00 – 4art, 5è i 6è de PRIMARIA, ESO
De 14:00 a 15:00 – 4art, 5è i 6è de PRIMARIA, ESO

DIJOUS:

De 13:00 a 14:00 – 1er, 2on i 3er de PRIMARIA
De 14:00 a 15:00 – P3, P4 i P5 INFANTIL

Quotes estimades

ACTIVITATTotal Curs Quota mensual (9 rebuts)
Escacs alumnes Escola171,00 €19,00 €
Escacs Resta207,00 €22,00 €

Quotes estimades. La quota anual de la temporada vinent s’aprovarà al setembre tenint en compte el número de matriculacions. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

Privacitat de les dades

Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat.

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció a l'extraescolar d'Escacs. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relació contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts - Vocalia de Cultura. Les teves dades es guardaran a  SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. Cedirem les teves dades a l’Escola d’Escacs de Barcelona per tal que puguin gestionar correctament l’activitat. L’Escola d’Escacs de Barcelona s'encarregarà d’efectuar el cobrament de l’activitat. No cedirem les teves dades a d'altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

 

Formulari d'Inscripció a l'activitat extraescolar d'Escacs

 

Dades de la nena o el nen:
 

 

Drets d'imatge:
Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del nen o nena on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
 
Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on el nen o nena aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge del nen o nena que puguin derivar de la seva utilització.

 

Dades de contacte del pare, mare o tutor:

 

Domiciliació bancària:
(Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents a l'activitat extraescolar d'Escacs per part de l'Escola d'Escacs de Barcelona al compte facilitat)

 

Altres informacions:
(Consenteixo la cessió de les dades que consten en aquest formulari a l'Escola d'Escacs de Barcelona)
He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

 

Els camps marcats amb un * són obligaroris

No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció des d'on la podràs descarregar.
Cal que imprimeixis la inscripció, la signis i la lliuris a la consergeria de l'escola.