IMPLICA-T

Inscripció al servei d’acollida per extraescolars

Període d’Inscripció

 • Del 18 al 30 de setembre de 2023 : Període d’inscripció per a tots els alumnes que mecessitin el servei d’acollida per extraescolars.

Per formalitzar la matrícula cal enviar la inscripció signada.

Si disposeu de certificat electrònic podeu signar-la digitalment i enviar-la signada per correu electrònic a info@ampa.manyanet.es.
Si no disposeu de certificat electrònic cal entregar la inscripció signada a Consergeria de l’escola a nom de l’AMPA Manyanet les Corts

Requisits

Els alumnes del Col·legi Pare Manyanet, per poder fer ús d’aquells serveis que l’AMPA Manyanet Les Corts organitza, han de ser membres de l’Associació.
A més, arran dels canvis aprovats en els Estatuts de l’AMPA Manyanet Les Corts a l’assemblea ordinària de desembre de 2022, cal que els alumnes portin associats, almenys, dos cursos complets a l’AMPA Manyanet Les Corts, excepte quan els alumnes portin menys de dos cursos complets al Col·legi.
Els nens i nenes que no siguin alumnes del Col·legi Pare Manyanet, poden fer ús dels serveis que l’AMPA Manyanet Les Corts organitza sense ser membres de l’Associació.

Si el curs 2023-2024 algun alumne o alumna del Col·legi Pare Manyanet vol fer alguna activitat extraescolar i no pertanyia a l´AMPA Manyanet Les Corts els últims dos anys, excepte quan porti menys de dos cursos complets al col·legi, s´acceptarà de manera EXCEPCIONAL la seva inscripció donant-se d´alta a l’AMPA Manyanet Les Corts prèviament a realitzar-la i pagant la quota corresponent de l activitat extraescolar com si es tractés d’un alumne extern al centre.

Per poder realitzar la inscripció cal estar al corrent de pagament de la quota de l’AMPA Manyanet Les Corts en el cas dels alumnes de l’escola, així com de qualsevol rebut de la pròpia AMPA o de qualsevol de les seves vocalies en el cas de totes les inscripcions.

Condicions

La inscripció comporta un compromís formal a participar en l’activitat durant tot l’any i a fer el pagament del preu total del curs. La quota de l’activitat és per a tot el curs i està calculada per cobrir els costos de l’activitat en funció del número d’alumnes a principi de curs.

L’activitat la gestionarà íntegrament l’AMPA Manyanet Les Corts amb monitors contractats a Manyanet Serveis. És per això que cedirem les vostres dades tant a Manyanet Serveis per tal que puguin realitzar correctament l’activitat com al Col.legi Pare Manyanet les Corts que gestiona els espais i l’accés als mateixos.

El pagament, dividit en tres quotes, es girarà pel banc. Els rebuts es giraran al setembre de 2023, al gener de 2024 i al maig de 2024. Si l’alta al Servei d’acollida es realitza fora de termini, el primer rebut es girarà en el moment de l’alta. En cas de baixa de l’activitat, es cobraran igualment els terminis corresponents als trimestres que faltin un cop notificada la baixa. El fraccionament només és per facilitar el pagament. La devolució d´un rebut per causes alienes a l’AMPA comporta comissió bancaria.

Les alumnes i els alumnes inscrits han d’estar al corrent dels pagaments per poder realitzar l’activitat; en cas d’impagament d’una quota, els monitors de l’activitat podran no admetre als alumnes a l’activitat fins que es liquidin els deutes pendents.

Es respectarà l’ordre d’inscripció, i si hi ha molta demanda, s’intentarà buscar una solució en la mesura que els espais ho permetin. En una nova inscripció, tindran prioritat els/les  alumnes de l’escola per davant dels que no ho són.

Al setembre no hi haurà confirmació d’activitats per part de l’AMPA Manyanet Les Corts. En cas que finalment no es vulgui o no es pugui fer l’activitat, agrairem que s’avisi amb temps per oferir la plaça als altres alumnes que estiguin en llista d’espera, Un cop iniciat el curs sense haver comunicat la baixa, s’entendrà formalitzada la inscripció i s’hauran de fer els pagaments en els terminis  establerts.

Quotes aproximades

Inicialment, el preu del servei d’acollida per als alumnes de l’escola serà de 6 euros al mes per cada dia de la setmana que s’utilitzi. Aquest preu pot variar en funció del nombre d’inscrits al servei. Com sabeu l’AMPA és una entitat sense ànim de lucre, i en aquest sentit adaptarem el preu per cobrir les despeses necessàries per poder donar el servei on ens caldrà contractar un o més monitors perquè vigilin l’espai i vetllin pel benestar i bon funcionament del mateix.

SERVEI D’ACOLLIDA

Import mensual

Total Curs

1er pagament
(setembre 2023)

2on pagament
(gener 2024)

3er pagament
(abril 2024)
Alumnes Manyanet(*)
1 dia a la setmana

6,00 €

54,00 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €
Alumnes Manyanet(*)
2 dies a la setmana

12,00 €

108,00 €

36,00 €

36,00 €

36,00 €
Alumnes Manyanet(*)
3 dies a la setmana

18,00 €

162,00 €

54,00 €

54,00 €

54,00 €
Alumnes Manyanet(*)
4 dies a la setmana

24,00 €

216,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €
Alumnes Manyanet(*)
5 dies a la setmana

30,00 €

270,00 €

90,00 €

90,00 €

90,00 €
Alumnes altres escoles
1 dia a la setmana

7,00 €

63,00 €

21,00 €

21,00 €

21,00 €
Alumnes altres escoles
2 dies a la setmana

14,00 €

126,00 €

42,00 €

42,00 €

42,00 €
Alumnes altres escoles
3 dies a la setmana

21,00 €

189,00 €

63,00 €

63,00 €

63,00 €
Alumnes altres escoles
4 dies a la setmana

28,00 €

252,00 €

84,00 €

84,00 €

84,00 €
Alumnes altres escoles
5 dies a la setmana

35,00 €

315,00 €

105,00 €

105,00 €

105,00 €

(*) Socis de l’AMPA Manyanet Les Corts com a mínim durant els 2 anys anteriors. En cas de no compliment es cobrarà la quota d’alumnes d’altres escoles (Només per al curs 2023-2024).

Quotes estimades. La quota anual s’aprovarà al setembre tenint en compte el número de matriculacions. El fraccionament només és per facilitar el pagament.

  Privacitat de les dades

  Per poder realitzar aquesta inscripció ens deixaràs les teves dades. És per això que et volem avisar de que les teves dades estaran segures perquè complim amb el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) i et deixem aquesta informació que has de saber:

  En enviar el formulari es demanen dades com el teu correu i nom que s'emmagatzemen en una cookie perquè no hagis de tornar a completar-les en pròxims enviaments. També es demanen les dades necessàries per poder formalitzar i gestionar la inscripció a l'activitat extraescolar. Al enviar el formulari has d'acceptar les nostres condicions d’ús i la política de privacitat
  .

  • Responsable de les dades: AMPA Manyanet Les Corts
  • Finalitat: Formalitzar i gestionar les sol·licituds del formulari d'inscripció al servei d'acollida per extraescolars. Una vegada formalitzada la inscripció, les teves dades es fan servir per mantenir la nostra relació com a client.
  • Conservació de les dades:Les dades seran conservades sense termini de supressió.
  • Legitimació: El teu consentiment exprés i  l'execució de la relación contractual de l'activitat extraescolar
  • Destinatari: Ampa Manyanet Les Corts. Les teves dades es guardaran a SiteGround Spain S.L., el nostre proveïdor de hosting, i també al nostre servei de correu electrònic Google G Suite per a Organitzacions sense Ànim de Lucre. Tots dos també compleixen amb el RGPD. Cedirem les teves dades a Manyanet Serveis per tal que puguin realitzarcorrectament l’activitat i al Col.legi Pare Manyanet les Corts per què pugui gestionar els espais i l’accés als mateixos. No cedirem les teves dades a altres entitats, llevat requeriment legal.
  • Drets: Tens dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

  Formulari optimitzat per les darreres versions dels principals navegadors: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari per Mac, així com per la majoria dels dispositius mòbils

   

  Formulari d'Inscripció al Servei d'Acollida per Extraescolars

   

  Dades de l'alumne/a:
   
   

   

  Drets d'imatge:
  Omplint i presentant aquesta inscripció s’autoritza l’ús de les imatges i els vídeos que es puguin recollir durant l'activitat per part de l’AMPA Manyanet Les Corts del alumne o alumna on aparegui o sigui clarament identificable, ja sigui amb finalitats de divulgació de 'activitat, com de publicitat sobre la oferta d’activitats de l’AMPA Manyanet Les Corts, sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats.
  Tenint en compte que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, del 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, quan s’omple la inscripció es demana als majors d’edat, i als pares o tutors legals sobre els seus fills i filles, el consentiment per a poder publicar en qualsevol suport fotografies i vídeos de l'activitat on apareguin o siguin clarament identificables.
   
  Autoritzo el dret i permís per a captar, enregistrar, emmagatzemar, usar, publicar i distribuir imatges i vídeos relatius a l’activitat que dugui a terme a l’AMPA Manyanet Les Corts, on l'alumne o alumna aparegui o sigui clarament identificable, mitjançant qualsevol mitja de comunicació de l'AMPA Manyanet Les Corts, tant sigui a traves d’internet, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics...), sempre en l’àmbit propi de les seves finalitats. Tanmateix, cedeixo els drets d’imatge a favor de l’AMPA Manyanet Les Corts renunciant a qualsevol remuneració per drets a la pròpia imatge de l'alumne o alumna que puguin derivar de la seva utilització.

   

  Dades de contacte del pare, mare o tutor:

   

  Domiciliació bancària:
  Consenteixo que es domiciliin els rebuts corresponents al servei d'acollida per extraescolars per part de l'AMPA Manyanet Les Corts al compte facilitat

   

  Documentació a adjuntar de l'alumne o alumna (Tamany màxim 1MB per cada arxiu):
   

   

  Altres informacions:
  DillunsDimartsDimecresDijousDivendres
  Consenteixo la cessió de les dades que consten en aquest formulari a Manyanet Serveis i al Col·legi Pare Manyanet Les Corts
  He llegit i accepto les condicions d’ús i la política de privacitat

   

  Els camps marcats amb un * són obligaroris

  No surtis d'aquesta pàgina. Seràs readreçat a una pàgina de confirmació de la inscripció.
  Cal enviar la inscripció signada. Si disposes de certificat electrònic pots signar-la digitalment i enviar-la signada per correu electrònic a info@ampa.manyanet.es.
  Si no disposes de certificat electrònic cal entregar la inscripció signada a Consergeria de l’escola a nom de l'AMPA Manyanet Les Corts.